FAHLANDER ARKITEKTER

OAXEN
Foto: Åke E:son Lindman

Längst österut på Djurgårdsvarvet låg områdets högsta byggnad, ett karaktäristiskt plåtskjul. Här fanns önskemål om en ny byggnad i form av en restaurang när området renoverats klart. Men era förslag till ny byggnad ratades och planerna lades på is. Som alternativ till rivning tog Fahlander Arkitekter fram ett förslag på hur den tänkta verksamheten skulle kunna inhysas i det be ntliga, men om- och tillbyggda Slipskjulet, som var omtyckt av många och vars säregna silhuett präglade området starkt.

Det skulle så småningom ändå visa sig tvunget att ersätta den gamla byggnaden med en återuppbyggnad, eftersom skjulet var illa skadat och marken under starkt förgiftad. Arbetet påbörjades i dialog med staden och markägaren, och så småningom kom Oaxen Krog att skriva kontrakt på arrendet. Detaljplaneunderlag, rivningslov, bygglov och vattendomsunderlag togs fram av kontoret. Projektet utvecklades i nära samarbete med krögarna Magnus Ek och Agneta Green.

Utmaningen har varit att bevara och berika den historiska varvsmiljön med en respektfull nybyggnad som samtidigt anpassas till krogens verksamhet. Den nya byggnaden har fått ärva silhuetten från det gamla skjulet och behålla generaliteten och de generösa måtten som ofta präglar klassisk industriarkitektur, samtidigt som den blivit större. Den marina miljön och verkstadsbyggnaden är det övergripande temat för både arkitektur och inredning. Interiören präglas generellt av en pragmatisk materialhantering och en begränsad palett av material som tål att åldras och underhållas, såsom kakel, betong, stål, massiv ek, läder.

FAHLANDER ARKITEKTER © All rights reserved 2024